موضوع قرارداد: الحاقیه توافق نامه مورخ ١٣٩٩/٠۵/٢٣ فی مابین شرکت نوسازی و ساختمان تهران و سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ الحاقیه: ١۴٠٢/١٢/١٢

طرف قرارداد: سازمان منطقه آزاد کیش

دانلود نامه شرکت PDF

دانلود الحاقیه توافق نامه فی مابین با سازمان منطقه آزاد کیش PDF