رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

رویدادها و تازه های خبری


چندرسانه ای


مطالب و مقالات


گزارشات هیات مدیره

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399

گزارش تفسیری شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ 1400/02/14 به تصویت هیئت مدیره رسیده است.

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل  برای دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه 1399
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل برای دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه 1399

به انضمام صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشت‌های توضیحی


اطلاعات و صورت‌های مالی (حسابرسی شده)


گزارشات تحلیلی