شرکت های عضو شرکت ها و مجموعه های تابعه، وابسته و همکاران تجاری