رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

رویدادها و تازه های خبری

اقدام«وساخت» برای بازارگردانی
اقدام«وساخت» برای بازارگردانی

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل۲۷ قطعه زمین خلخال را به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران واگذار کرد.


گزارشات مالی

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399

گزارش تفسیری شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ 1400/02/14 به تصویت هیئت مدیره رسیده است.

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل  برای دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه 1399
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل برای دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه 1399

به انضمام صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشت‌های توضیحی


چندرسانه ای


مطالب و مقالات