گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیات مدیره مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت‌های مالی ارائه می‌نماید.

جهت دانلود گزارش « کلیک » کنید.