تاریخ مجمع: یکشنبه مورخ 1402/09/05 رأس ساعت 14:00

محل برگزاری مجمع: تهران، شهرک غرب، فاز 2، هرمزان، پیروزان جنوبی، شماره 74، سالن رعد مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

لینک آگهی روزنامه