شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل۲۷ قطعه زمین خلخال را به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران واگذار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۲۶.۳۰۰.۰۰۰ سهم شرکت نوسازی و ساختمان تهران متعلق به این شرکت به جهت بازارگردانی به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم طی قرارداد منعقده فی مابین قرار گرفته است منتقل شده است.