شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل۲۷ قطعه زمین خلخال را به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران واگذار کرد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران از فروش سهام شرکت نوسازی ساختمان تهران خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۲۶.۳۰۰.۰۰۰ سهم شرکت نوسازی و ساختمان تهران متعلق به این شرکت به جهت بازارگردانی به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم طی قرارداد منعقده فی مابین قرار گرفته است منتقل شده است.