رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به روش (حضوری و الکترونیکی)شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام)

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به روش (حضوری یا الکترونیکی) شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

اقدام«وساخت» برای بازارگردانی
اقدام«وساخت» برای بازارگردانی

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل۲۷ قطعه زمین خلخال را به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران واگذار کرد.